Historia

Stowarzyszenie Germanistów Polskich powstało w dniu 20 listopada 1990 roku z inicjatywy profesora Franciszka Gruczy, który od początku istnienia Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego pełni nieprzerwanie funkcję jego Przewodniczącego. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli: prof. Jan Czochralski (Warszawa), prof. Aleksander Szulc (Kraków), prof. Gabriela Koniuszaniec (Poznań), prof. Irena Koźluk-Nowicka (Lublin), prof. Ryszard Lipczuk (Toruń), prof. Roman Sadziński (Łódź) i prof. Zdzisław Wawrzyniak (Rzeszów). Stowarzyszenie liczyło wówczas 25 członków. Sekretarzami Stowarzyszenia byli dotychczas śp. prof. dr hab. Tadeusz Namowicz (w latach 1991-2000), prof. dr hab. Jan Koźbiał (w latach 2000-2006) oraz dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska (w latach 2006-2009).

Stowarzyszenie Germanistów Polskich skupia w swych szeregach niemal całą polską germanistykę: 90% wszystkich habilitowanych pracowników naukowych oraz około 50% pracowników ze stopniem doktora, reprezentujących wszystkie uprawiane dziś obszary badań germanistycznych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, glottodydaktykę i translatorykę. Od niedawna do SGP zgłaszają akces politolodzy i historycy zajmujący się problematyką niemcoznawczą. Liczba członków Stowarzyszenia w roku 2009 przekroczyła 320 osób.

Dotychczas konferencje Stowarzyszenia Germanistów Polskich gościły kolejno: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (7.-8.5.2001, temat konferencji: Germanistyka uniwersytecka wobec reformy polskiego szkolnictwa ), Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (20.-21.4.2002, temat konferencji: Germanistyka wirtualna), Instytut Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (2.-4.5.2003, temat konferencji: Polsko-niemiecka i ogólnoeuropejska integracja w badaniach, dydaktyce i pracy popularyzacyjnej [polskiej] germanistyki), Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (23.-25.4.2004, temat konferencji: Konstrukty a rzeczywistość w badaniach lingwistycznych, literaturo- i kulturoznawczych oraz w naukach historycznych i społecznych); Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (22.-24.4.2005, temat konferencji: Germanistyczne doświadczenia i perspektywy interkulturowości). Gospodarzem Zgromadzenia członków SGP i konferencji naukowej w roku 2006 była Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (12.-14.5.2006, temat konferencji: Teksty jako przedmiot badań germanistycznych). W kolejnym 2007 roku konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbyła się w Opolu (11.-13.Mai 2007,tytuł konferencji: Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität). W 2008 roku Walne Zgromadzenie Członków oraz mięczynarodowa konrefencja naukowa miała miejsce w centrum kongresowym w Bronisławowie (9.-11. Mai 2008, tytuł konferencji: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik), współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 

Stowarzyszenie Germanistów Polskich może odnotować na swym koncie także wiele innych liczących się osiągnięć, m.in. zorganizowało trzy ważne konferencje międzynarodowe: 1. polsko-niemiecka konferencja poświęcona problematyce uprzedzeń i stereotypów pomiędzy Polakami i Niemcami (Zgorzelec i Görlitz, 9.-11.12.1992); dokumentacja w języku polskim: Uprzedzenia między Polakami i Niemcami i w języku niemieckim: Vorurteile zwischen Deutschen und Polen (Warszawa 1994); 2. Język niemiecki i germanistyka w Europie Środkowej (Warszawa, 10.-12.10.1996); germaniści z blisko 20 krajów europejskich; dokumentacja: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte – Stand – Ausblicke (Warszawa 1998); 3. Kongres Milenijny pod patronatem prezydentów Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, 5.- 8.4.2000); 360 uczestników z kilkunastu krajów; dokumentacja: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik (Warszawa 2001)

We wrześniu 2005 przewodniczący Stowarzyszenia Germanistów Polskich, profesor Franciszek Grucza, jako pierwszy uczony z Europy Środkowej i Wschodniej został wybrany podczas światowego kongresu germanistycznego w Paryżu prezydentem Międzynarodoweego Stowarzyszenia Germanistycznego (Internationale Vereinigung für Germanistik).