2009 Olsztyn

Przewodniczący Stowarzyszenia nie omieszkał przypomnieć wszystkim zgromadzonym, iż w 2010 roku odbędzie się w Warszawie 12. Światowy Kongres kierowanego przez niego IVG, który przypadnie w okrągłą, trzechsetletnią rocznicę narodzin polskiej germanistyki. Przybyli z całego świata germaniści obradować będą pod hasłem „Vielfalt und Einheit der Germanistik weltweit”. Przewodniczący Stowarzyszenia poprosił zgromadzonych o wsparcie w przygotowaniach do tego wydarzenia zarówno w fazie organizacyjnej jak również w trakcie jego realizacji w Warszawie. Kończąc swoje wystąpienie profesor Franciszek Grucza podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej konferencji w Olsztynie i poprosił gości honorowych o zabranie głosu.

Profesor Szczepan Figiel, prorektor Uniwersytetu Olsztyńskiego odniósł się do tematu konferencji, który uznał za niezwykle aktualny. Wiktor Marek Leyk, przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, wskazał na znaczenie języka niemieckiego i germanistyki dla dialogu interkulturowego, co jest szczególnie istotne na obszarze zamieszkiwanym przez wiele narodowości, jakim jest Warmia i Mazury. Doktor Randolf Oberschmidt, przedstawiciel DAAD i radca Ambasady Niemiec w Warszawie, Jens Lütkenherm odnieśli się do sytuacji w szkolnictwie polskim. Wskazali na wyzwania, przed jakimi stoi polska germanistyka w obliczu spadającego zainteresowania nauką języka niemieckiego i równoczesnej konieczności wprowadzenia zmian strukturalnych wynikających z realizacji Procesu Bolońskiego. Wskazano na inicjatywy podjęte w celu propagowania nauczania języka niemieckiego w Polsce np. tzw. „Deutschwagen” i podkreślono konieczność podjęcia dalszych działań zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej mających na celu zwiększenie atrakcyjności języka niemieckiego i germanistyki.

Następnie profesor Franciszek Grucza rozpoczął naukową część konferencji prosząc profesora Karla-Dietera Büntinga z Essen, moderatora pierwszej rundy wykładów, o zabranie głosu. Rundę składająca się z trzech wystąpień rozpoczęło wystąpienie profesora Sambora Gruczy. Wykład o tytule Fachwissen – Fachsprache – Fachtexte: eine Fachdiskursanalyse aus der Sicht der anthropozentrischen Sprachentheorie miał na celu przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy pojęciami wiedza fachowa, język fachowy i teksty fachowe, co stanowiło punkt wyjścia dla prezentacji przemyśleń mówcy na temat pojęcia dyskursu fachowego z perspektywy antropocentrycznej teorii języka. Prof. Stephan Habscheid (Siegen) zaprezentował wyniki analizy empirycznej nagrań wideo zawierających wypowiedzi zarejestrowane w sytuacji kryzysowej i wynikające z tej analizy wnioski na temat dyskursu medialnego (tytuł wystąpienia: Sprachlich-mediale Diskurse im Kontext von Krisen-/Notfallsituationen). Profesor Gerd Antos i magister Bettina Radeiski zaprezentowali na przykładzie ptasiej grypy, w jaki sposób media mogą oddziaływać na społeczeństwo (tytuł wystąpienia:Kein Grund zur Panik? Die Vogelgrippe und der mediale Angst-Diskurs).

W drugiej rundzie prowadzonej przez prof. Wolfganga Heinemanna, swoje referaty zaprezentowali trzej mówcy: profesor Christina Gansel, Michail L. Kotin i profesor Marek Ostrowski. Christina Gansel sięgając do prac Luhmanna i Foucalta zaprezentowała możliwości odniesienia się do wyników badań nad dyskursem od strony teoretyczno-systemowej (tytuł wystąpienia: Zu Möglichkeiten eines systemtheoretischen Diskurses in der Linguistik). Następny mówca profesor Michail L. Kotin sięgając głęboko w historię badań nad językiem zaprezentował diachroniczną perspektywę analizy historii rozwoju badań nad dyskursem (tytuł wystąpienia: Sprachgeschichte als Diskursgeschichte). Profesor Ostrowski przedstawił analizę języka w dyskursach dotyczących twórczości Paula Celana i ukazał wzajemne oddziaływanie dyskursów – poetyckiego i dyskursu w naukach społecznych – podejmujących kwestię możliwości pisania poezji po Auschwitz (tytuł wystąpienia: Diskurse in der Paul Celan Forschung).

Drugi dzień konferencji rozpoczął się rundą wykładów pod przewodnictwem profesor Zofii Berdychowskiej, w której zaprezentowało swoje referaty trzech mówców: profesorowie Ingo Warnke, Zenon Weigt i doktor Marek Laskowski. Ingo Warnke przedstawił swoją metodologiczną koncepcję pojmowania dyskursu jako struktur transtekstualnych, spełniających określone funkcje (tytuł wystąpienia: Methodologie und Methoden der Diskurslinguistik). Profesor Zenon Weigt odniósł się do tekstu fachowego w dyskursie dydaktycznym i do roli faktu nieposiadania przez kadrę dydaktyczną i studentów wystarczającego poziomu znajomości zagadnień fachowych z dziedzin, których dotyczą teksty wykorzystywane w kształceniu translatorskim (tytuł wystąpienia: Fachtext im didaktischen Diskurs). Ostatni z mówców, doktor Marek Laskowski, omówił rolę partykuł będących znacznikami organizacji tekstu (tytuł wystąpienia: Diskursmarker und Textorganisation).

W następnej rundzie wykładów pod przewodnictwem profesora Lecha Kolago uczestniczyli profesorowie Henk de Berg, Rolf-Peter Janz i doktor Krzysztof Tkaczyk. Profesor Henk de Berg za pomocą przekonywujących argumentów odrzucił głoszoną przez fundamentalistów islamskich i ich teoretyka Sayyida Qutba krytykę kultury Zachodu i doszedł w konkluzji swojej prezentacji do wniosku, że demokracje zachodnie mimo wszystkich swoich braków mają zdecydowanie lepsze perspektywy na przyszłość niż świat arabski (tytuł wystąpienia: Ist der Westen noch zu retten? Zum Diskurs der Kulturkritik und des islamischen Fundamentalismus). Rolf-Peter Janz na przykładzie „Philokteta” Heinera Müllersa zajął się problemem transformacji mitów, argumentując w kwestii ich aktualności i fascynacji nimi w literaturze aż do czasów współczesnych (tytuł wystąpienia: Die Transformation von Mythen. Heiner Müllers „Philoktet” als Beispiel). Wystąpienie doktora Krzysztofa Tkaczyka nawiązujące do prezentacji jego poprzednika poświęcone zostało mitowi, obrazowi i językowi jako elementom składowym dyskursu romantycznego u Karla Filipa Moritza (tytuł wystąpienia: Mythos, Bild, Sprache. Die romantischen Diskurse bei Karl Philipp Moritz).

Popołudniowa część programu konferencyjnego obejmowała dwie rundy prezentacji. Pierwsza z nich pod przewodnictwem profesora Zdzisława Wawrzyniaka poświęcona była w znacznej części zagadnieniom literaturoznawczym. Profesor Wolfgang Neuber zwrócił się w stronę rodziny jako obiektu dyskursui mówił o społecznych formach konstrukcyjnych w urzędowych rejestrach nazwisk małżonków w XVI. i XVII. wieku (tytuł wystąpienia: Die Familie als Diskurs. Soziale Konstruktionsformen in Familienbüchern der Frühen Neuzeit). Profesor Nikolaj Rymar zajął się językiem pogranicza z perspektywy literaturoznawstwa (tytuł wystąpienia: Die Sprache der Grenze als ein literaturwissenschaftliches Problem ). Ostatnia prezentacja tej rundy dotyczyła zagadnień językoznawczych. Prelegenci – profesor Zofia Bilut-Homplewicz, doktorzy Marta Smykała i Waldemar Czachur przedstawili wyniki realizowanego przez nich projektu badawczego, mającego na celu przedstawienie pojęć, problematyki i perspektyw badań w dziedzinie lingwistyki tekstu w Polsce i Niemczech (tytuł wystąpienia: Vom Text zum Diskurs – Darstellung eines Projekts: 'Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy’).

W drugiej – popołudniowej rundzie pod przewodnictwem profesora Hansa-Jörga Schwenka powrócono do zagadnień literaturoznawczych.Profesor Marzena Górecka przybliżyła zgromadzonym specyfikę dyskursu erotycznego prowadzonego w późnośredniowiecznej literaturze dworskiej (tytuł wystąpienia: Die Konstruktion der Sexualität im höfischen Diskurs des Hochmittelalters). Doktor Peter Risthaus zaprezentował referat pod tytułem Diskursanalyse des Exemplarischen, w którym to zaprezentował przegląd stanu badań nad tym zagadnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł internetowych.

Ostatni dzień konferencji rozpoczęła runda moderowana przez profesor Camillę Badstübner-Kizik obejmującazagadnienia językoznawcze.Profesor Alicja Sakaguchi w swoim wystąpieniu zatytułowanym Wege und Irrwege der Bezeichnung „Glaube” odniosła się do sposobu pojmowania pojęcia „wiary” i wskazała na fakt częstego zniekształcania znaczenia tego pojęcia i utożsamianie go z religijnością i jej przejawami. Ostatnia mówczyni rundy, doktor Joanna Pędzisz (Lublin) przedstawiła dyskurs prowadzony w blogach internetowych na przykładzie portali internetowych ARD i TVN24 postulując wykorzystanie blogów w glottodydaktyce przy rozwijaniu kompetencji dyskursywnej (tytuł wystąpienia: Vom Text zum Diskurs – Darstellung eines Projekts: 'Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy’ ).

Wydarzeniem wieńczącym obrady Konferencji była prezentacja na temat historii i dorobku naukowego miejscowej germanistyki – Zespołu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pracownicy jednostki pod kierownictwem profesor Żebrowskiej przedstawili swoje dotychczasowe dokonania i zaprezentowali projekty realizowane obecnie w ramach bieżących prac instytutu. Konferencję zakończyło wystąpienie Przewodniczącego SGP. Profesor Franciszek Grucza podziękował członkom stowarzyszenia i gościom konferencji za liczne przybycie. Wyraził swoje najwyższe uznanie wszystkim organizatorom – zespołowi organizacyjnemu pod kierownictwem profesor Ewy Żebrowskiej i swoim najbliższym współpracownikom z SGP za wzorowe przygotowanie tego znaczącego wydarzenia. Przewodniczący poinformował o planowanym terminie następnej konferencji SGP, która z uwagi na przyszłoroczny, organizowany w Warszawie Światowy Kongres IVG, będzie miała miejsce za dwa lata.

ADAM SITAREK