2001 Puławy

W dniach 7 – 8 maja 2001 roku odbyła się w Puławach pierwsza taka konferencja zorganizowana we współpracy z Zakładem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem dyskusji była przyszłość germanistyki uniwersyteckiej wobec reformy polskiego systemu szkolnictwa. Uczestnicy spotkania w Puławach debatowali nad koncepcjami studiów germanistycznych, przedstawionymi przez prof. Antoniego Dębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. Jana Koźbiała z Uniwersytetu Warszawskiego, zastanawiali się nad wadami i zaletami systemu kredytowego w polskim szkolnictwie wyższym (prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki), a ponadto wysłuchali wystąpienia wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani mgr Anny Dakowicz-Nawrockiej na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce.

Wymienione tematy nie wyczerpują jednak spektrum problemów poruszonych w trakcie dyskusji toczących się, w sposób bardziej lub mniej sformalizowany, właściwie od pierwszej aż do ostatniej chwili zjazdu SGP w Puławach. Motorem tych dyskusji były zagadnienia związane z opracowywaniem standardów akredytacji germanistyk uniwersyteckich (wyniki prac Komisji Akredytacyjnej przedstawiła prof. Elżbieta Dzikowska, Uniwersytet Wrocławski), jakością kształcenia studentów i młodej kadry naukowej, sytuacją polskiej germanistyki w okresie transformacji, w szczególności koniecznością zmian w programie studiów w związku z wprowadzeniem nowej matury, a także trudnościami lokalowymi i finansowymi dotykającymi zwłaszcza mniejsze ośrodki germanistyczne. Całości dopełniły prezentacje szczególnych osiągnięć lubelskich ośrodków germanistycznych – gospodarza konferencji (Zakładu Filologii Germańskiej UMCS – prof. Janusz Golec) oraz Sekcji Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prof. Jerzy Jeszke). Materiały seminarium w Puławach ukażą się niebawem drukiem w 18 tomie Przeglądu Glottodydaktycznego.

Temat przyszłości polskiej germanistyki, jako jeden z najważniejszych problemów naszej dyscypliny, nie po raz pierwszy zresztą został poruszony na zjeździe w Puławach. Dyskusja ta toczyła się także już w czasie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji jubileuszu swego 150-lecia w listopadzie 2000 roku w Zakopanem.